• Cover Image

Cumhuriyet International Journal of Education: Volume 1, No 1

By: Dr. Fatih M. Dervişoğlu, Editor

Based on experimental research design, the purpose of this study was to investigate the effects of the use of concept maps, as an instructional technique when teaching historical topics in social studies, on elementary school students’ attitudes, achievement, retention of knowledge and concept comprehension skills in the subject. 106 sixth grade students in two classrooms participated in the study. Students were divided into two groups as experiment and control group, which consisted of 54 and 52 students respectively. After ‘The Turks at Silk Road’ Unit was taught to students via concept maps during a period of two months, research data were gathered on the study variables by the use of Social Studies Attitudes Scale, Student Achievement Test, Knowledge Retention Test, student essays and semi-structured interviews. The collected data were analyzed by means of SPSS statistical computer program and descriptive qualitative analysis...

Editörden; Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi yayın hayatına elinizdeki ilk sayı ile baĢlamıĢtır. Türkiye’de son yıllarda öğretmen yetiĢtirme alanında kurum ve araĢtırmacı sayısının artması ile üretilen bilgi de artmıĢtır. Bu artıĢ doğrultusunda üretilen bilginin paylaĢılmasında da yeni arayıĢlar ortaya çıkmıĢtır. Dergimiz bu arayıĢlara uluslararası standartlara uygun, indekslerde taranan bir cevap olmak üzere yola çıkmıĢtır. Bilimsel bir dergi olarak Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi’nin amacı öğretmen yetiĢtirme alanında olduğu kadar, çeĢitli disiplinlerin öğretimi ile ilgili kuramsal çalıĢma ve uygulama alanlarında bilgi birikimine katkı sağlamak, kuram ve uygulamacıların ürettiği bilgileri, deneyimleri ve uygulamaları okuyuculara ulaĢtırmaktır. Bu anlamda Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi’nin okuyucuları da lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrencilerden, öğretmen, denetici, yönetici ve akademisyenlere kadar geniĢ bir kitleyi kapsamaktadır. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi yılda 2 kez; Mart ve Eylül aylarında yayımlanacaktır. Dergimiz eğitim ve öğretim alanında bilimsel bilginin niteliğinin geliĢtirilmesi için ...

- Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Haritaları Kullanımının Öğrencilerin Tutum, Akademik Başarı ve Bilgilerinin Kalıcılık Düzeylerine Etkisi, Kaya Yılmaz, Ramazan Çolak - RBC+C Modeline Göre Doğrunun Denklemi Kavramının Soyutlanması Üzerine Bir Çalışma: Özel Bir Durum Çalışması, Dilek Sezgin Memnun, Murat Altun - Öğretmen Adaylarının Türkçeyle İlgili Algılarının Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi Örneği, Oğuzhan Sevim, Fatih Veyis, Nilay Kınay - Çocuk Ve Demokrasi: İlköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi, Fatma Sadık, Mediha Sarı - Şiddete Yönelik Tutum ve Okul Zorbalığı, Mehmet Ünalmış, Rukiye Şahin - Öğretmen Rehber Materyalinde Kavram Yanılgısını Giderme Tekniklerine Yer Verilmesine İlişkin Uzman Görüşleri, Ali Türkdoğan, Tuba Aydoğdu İskenderoğlu, Sultan Değerlier ISSN: 2147-1606...

Read More